en-USfa-IR

طراحی و معماری داخلی

معماری داخلی 

طراحی ساختمان مسکونی فرآیند است که با طراحی داخلی و طراحی نمای ساختمان تکمبل می گردد 

که در صورت رسیدگی بیش ازاندازه به هر کدام امکان اسیب پذیری قسمت دیگر وجود دارد پس باید طراحی نما 

و داخلی تواما صورت پذیرد تا طراح در حین طراحی با توجه به ارزش گذاری ضوابط و نیازهای پروژه نسبت به تغییر 

و یا طراحی بهینه اقدامات لازم را انجام دهد